Matrizen

Stratus Redundant Linux (SRL) - ztC Edge Software-Unterstützungsmatrix
Volle Unterstützung Eingeschränkte Unterstützung
Release / Familie GA Unterstützung Start Ende Start Ende
3.0.x Mai 2024 Vollständig 1. Mai 2024 31. Mai 2028 1. Juni 2028 31. Mai 2030
2.3.x September 2021 Vollständig 1. September 2021 30. September 2025 1. Oktober 2025 30. September 2027
2.2.x Dezember 2020 Vollständig Dezember 2020 31. Dezember 2024 1. Januar 2025 31. Dezember 2026
2.1.x Mai 2020 Vollständig Mai 2020 31. Mai 2024 1. Juni 2024 31. Mai 2026
2.0.1.x Oktober 2019 Vollständig Oktober 2019 Oktober 30, 2023 1. November 2023 Oktober 30, 2025
2.0.0.x Mai 2019 Vollständig Mai 2019 31. Mai 2023 1. Juni 2023 31. Mai 2025
1.3.x Februar 2019 Vollständig Februar 2019 28. Februar 2023 1. März 2023 Februar 28, 2025
1.2.1.x November 2018 Vollständig November 2018 November 30, 2022 1. Dezember 2022 30. November 2024
1.2.0.x August 2018 Vollständig August 2018 August 31, 2022 1. September 2022 31. August 2024
 everRun Support-Matrix
Vollständig unterstützen Eingeschränkte Unterstützung
Familie  GA Unterstützung Start Ende Start Ende
8.0.x Mai 2024 Vollständig 1. Mai 2024 31. Mai 2028 1. Juni 2028 31. Mai 2030
7.9.x September 2021 Vollständig 1. September 2021 30. September 2025 1. Oktober 2025 30. September 2027
7.8.x Dezember 2020 Vollständig Dezember 2020 31. Dezember 2024 1. Januar 2025 31. Dezember 2026
7.7.x Mai 2020 Vollständig Mai 2020 31. Mai 2024 1. Juni 2024 31. Mai 2026
7.6.x Mai 2019 Begrenzt Mai 2019 31. Mai 2023 1. Juni 2023 31. Mai 2025
7.5.x November 2018 Begrenzt November 2018 November 30, 2022 1. Dezember 2022 30. November 2024
7.4.x und vorherige 7.x - – Beendet - – April 30, 2021 1. Mai 2021 30. April 2024
6.2.0 August 2013 Beendet April 30, 2014 30. April 2019 1. Mai 2019 30. April 2024
6.1.1 Beendet - – April 30, 2015 1. Mai 2015 31. Dezember 2017
6.1.0 und vorherige 6.x Beendet - – April 30, 2014 1. Mai 2014 31. Dezember 2017
FT Beendet - – April 30, 2014 1. Mai 2014 30. Juni 2019
HA Beendet - – April 30, 2014 1. Mai 2014 30. Juni 2019
2G Beendet - – April 30, 2014 1. Mai 2014 31. Dezember 2016
Frühere Revisionen Beendet - – - – - – - –
Avance Support-Matrix
Ende des Verkaufs (EOL) Vollständig unterstützen Eingeschränkte Unterstützung
Familie GA Datum Unterstützung Start Ende Start Ende
4.0.0.11 Dezember 2013 März 2016 Begrenzt April 30, 2014 30. April 2019 1. Mai 2019 30. April 2023
3.x Beendet - – Oktober 30, 2014 Oktober 31, 2014 31. Dezember 2016
2.x Beendet - –  - – April 30, 2014 April 30, 2015
1.x Beendet - –  - – - – - –